ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ:

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਵਾਕੌਂਡਾ CUSD 118 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਟਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਟਰੈਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਟਰੈਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:

ਲੇਕ ਕਾਊਂਟੀ, IL ਸਕੂਲ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 118 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਬਦਲਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰੀਕੇ - 12), ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਿਕਲਪਕ ਨਰਸਾਂ (ਪੀਆਰਕੇ - 12), ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ / ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਪਹਿਲਾ - 5ਵਾਂ)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 118 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਵੋਕੌਂਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 118 ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਉਮਰ, ਵੰਸ਼, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫੌਜੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਆਣੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਕਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਨੇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਟ, 410 ILCS 130 ਦੀ ਤਰਸਵਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਮਨੋਨੀਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।