ਸੁਪਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਚੇ

VISION STATEMENT

ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣਾ – ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ 118 ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ/ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਟੀਚੇ

ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੱਕਰ