ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਲੰਡਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 118 2024-2025 ਕੈਲੰਡਰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 118 2023-2024 ਕੈਲੰਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ 2023-2024 ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ PDF ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ-ਆਊਟ ਐਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਡੀ 118 ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 2023-2024 ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: