ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕੌਂਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 118 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।