ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ

ਸੋਡੇਕਸੋ ਮਾਈ ਵੇ (Sodexo My Way) ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਨੂਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ!

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲੀਨੋਇਸ EPAY ਪੋਰਟਲ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਮਾਪੇ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਦੋ (2) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।