ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਦਮਾ

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦਾ ਡੰਗ/ਕੀਟ ਐਲਰਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਦੰਦਲ

ਦਵਾਈ

ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੇਧਾਂ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਕਨੂੰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਚਿਤ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮੇਂ ਦੇ ਇਨਹੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਯੋਗ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਖੁਰਾਕ, ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਕੌਂਡਾ CUSD 118 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਟੀਕਾਕਰਨ

ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ।

ਜਿਲ੍ਹਾ 118 ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ:

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ

ਇਲੀਨੋਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਛੇਵੇਂ, ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ

ਇਲੀਨੋਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਦੂਜੇ, ਛੇਵੇਂ, ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂਚ

ਇਲੀਨੋਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਓਪਟੋਮੈਟਰਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


IESA ਅਤੇ IHSA ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ

AED ਅਤੇ CPR

ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਇਲੀਨੋਇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਵਲ-ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਬਾਹਰੀ ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰੇ। ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੂਲੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।