ਪੈਡਲੈੱਟ ਪੋਰਟਲ

ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ D118 Google ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ।